Se no l'è altrimentri specificât, dùt il materâl presentât su Stromboli online al è protet di copyright dai rispetîfs autôrs. Tescj, fotos, videos e altri materiâl no puedin sei copiâs parsore di un altri sît web, o publicâts in forme eletroniche o su cjarte cence il consens dai autôrs.

Leams a Stromboli online

O sês autorizâts a copiâ une imagjin "icone - thumbnail" sul vuestri sît par doprâle sicu leam viers dal nestri sît. Par plasê fasêtnus savê cuant che o fasês cheste procedure di leam, grazie.

Note pai editôrs

Stromboli online al vint regolârs licencis d'ûs par fotos e altri materiâl a editôrs di gjornâi, libris e altris publicazions su cjarte o eletronichis. Par un piçul numar di vulcans, si puedin cuistâ on-line imagjinis a alte risoluzion tal Mediashop di Tecnoteca. Par altri materiâl o sês preâs di contatâ il rispetîf autôr diretementri o un altri membri dal SOL team.

Note pai docents

I docents di cualchisei ordin e nivel a son invitâts di cûr a doprâ liberementri il sît Stromboli on-line e/o il relatîf materiâl (p.e. in presentazions multimediâls) pe lôr ativitât didatiche. Un messaç e-mail cuntune curte descrizion dal ûs al sarà une vore preseât. Grazie.