Fotoglossari

Peraulis vulcanologjichis daûr teme


Cualitâts di vulcan

cjalderie
coni di scuriis
dom lavic
hornito
maar
pit crater
stratovulcan
vulcan di pantan
vulcan a scût

Cualitâts di eruzions

eruzion efusive
eruzion fissurâl
eruzion freatiche
eruzion pliniane
eruzion stromboliane
eruzion vulcaniane 

Fenomens erutîfs

flus piroclastic
fontane di lave
fumarole
geyser
lâc di lave
lahar
nûl erutîf
plet
skylight
tubul di lave

Prodots erutîfs

bloc vulcanic
bombe vulcaniche
colezion di bombis
cjavêi di Pele
cinise vulcaniche
flus di lave
gas vulcanics
lagrimis di Pele
lapilli
lave
lave aa
lave pahoehoe
colezion di lavis pahoehoe
lave a cussin
magme
ossidiane
plume => nûl erutîf
pomighe
scuriis
spatter
tephra

 

 

Cualitâts di crets erutîfs

andesite
basalt
dacite
riolite